Testnet is up!

เครือข่าย testnet ของ Thai Blockchain Infrastructure เริ่มให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมี validator ทั้งหมด 6 โหนด ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มูลนิธิไทยเชน มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ สมาคมไทยบล็อกเชน