Mainnet is up with 1st Pilot use case

เครือข่าย mainnet ของ TBSI เริ่มให้บริการแล้ว โดยมี validator ทั้งหมด 7 โหนด ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มูลนิธิไทยเชน มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สมาคมไทยบล็อกเชน และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งมีการติดตั้ง Smart Contract นำร่องเป็น use case แรก เพื่อรองรับการจัดเก็บหลักฐานของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email ที่ดำเนินการโดย สพธอ.